Analiza techniczna – jak to się robi?

Analiza techniczna to podstawowe narzędzie w rękach inwestora. Po poznaniu jej założeń można na wysokim poziomie prawdopodobieństwa ustalić, w którym kierunku zmienią się ceny w przyszłości. Podstawą analizy technicznej jest badanie popytu i podaży na rynku, czyli ocena emocji i potrzeb klientów wpływających na tendencje rynku.

Analiza techniczna obejmuje rynek. Nie otoczenie. Jest ona uzasadniona dlatego, że podczas wieloletnich obserwacji cen akcji na giełdach papierów wartościowych udało się zauważyć pewną powtarzalność, schematyczność kursów i papierów. Odkryto istnienie tak zwanych formacji technicznych, czyli standardowych, powtarzających się i tych samych przebiegów kursów oraz zauważono regularność rozwoju po zaobserwowaniu pewnych klasycznych sytuacji na giełdzie. Obserwacje te stały się podstawą do prognozowania przyszłych wartości na wysokim poziomie prawdopodobieństwa.

Twórca analizy technicznej

Twórcą analizy technicznej jest Amerykanin Charles Dow, który w powszechnym odczuciu miał ogromny wpływ na historię amerykańskiej giełdy. Już w XIX wieku stworzył dwa wskaźniki: średnią dla spółek przemysłowych oraz średnią dla spółek kolejowych. Nazywanych kolejno Dow Jones Industral Average oraz Dow Jones Rail Average. Pierwszy z nich miał dawać obraz rozwoju przemysłu, a drugi transportu. Obserwacja tych dwóch, dzisiaj nazwalibyśmy je indeksami, pozwoliły zdefiniować podstawowe zasady sterujące decyzjami inwestorów na rynku. O nich wspomnimy później. Wróćmy do założeń analizy technicznej.

Analiza techniczna może być stosowana do każdego rynku, którego zmiany cen można zilustrować na wykresie (np. rynek akcji). Tę samą analizę można stosować do kontraktów terminowych oraz do opcji, obligacji, itd.

Główne założenia analizy technicznej

Głównym założeniem analizy technicznej jest przewidywanie zmian trendów cenowych zanim one ulegną odwróceniu. W takim ujęciu to właśnie trend jest fundamentem każdej analizy technicznej. Nie tylko wtórne (drugorzędne) trwające kilka miesięcy, czy trendy trzeciorzędne – trwające od kilku dni do kilku tygodni, ale również trend bazowy, który zazwyczaj trwa kilka lat i wpływa na zyski na przestrzeni dłuższego czasu.

Analiza techniczna bada także obrót, czyli zależność między ceną akcji a liczbą sprzedanych akcji. Mierzący intensywność wymiany danych akcji między osobami kupującymi a sprzedającymi. Analizie podlegają zwłaszcza ruchy cenowe obserwowane przy dużych obrotach niż te notowane przy niższych obrotach (które dodatkowo uznawane są za fałszywe). Mając to na uwadze, analiza trendu jest tym bardziej pożyteczna, im bardziej płynny jest rynek dotyczący danej akcji oraz im więcej osób bierze udział w danej wymianie. Nie jest zalecana ocena analiz trendu w przypadku analizy kursów spółek generujących niewielki obrót.

Bezpieczeństwo inwestowania

Na bezpieczeństwo inwestowania składa się wiele czynników. Nie należy podejmować decyzji na podstawie pojedynczych sygnałów, czy krótkotrwałych zmianach, ale badać i analizować inne sygnały oraz ogólne wskaźniki kierujące całą giełdą, w tym indeks giełdowy WIG. Zasady te trzeba mieć na uwadze zwłaszcza przy inwestowaniu długoterminowym.

Trzy podstawowe reguły analizy technicznej

Analiza techniczna uwzględnia trzy podstawowe reguły:

 • Rynek dyskontuje wszystko – zasada ta informuje, że wszystkie czynniki mające wpływ na kurs, są w analizie technicznej uwzględnione. Mówi ona, że kursy akcji wyprzedzają rzeczywiste zdarzenia, zarówno w kontekście całych rynków, jak i określonych akcji o dostatecznie wysokich obrotach. To nie wszystko. Zasada ta odnosi się także do ceny. Cena odzwierciedla w niej wszystkie czynniki, które miały na nią wpływ. Bez ignorowania żadnego z nich. Co prawda analiza techniczna nie uwzględnia przyczyn, co według wielu jest jej wadą, ale bierze pod uwagę skutek, a to on właśnie determinuje aktualny wygląd rynku i giełdy.
 • Ceny podlegają trendom – zasada ta uwzględnia trendy. Ich rozpoznanie sugeruje nam, że prędzej będziemy mogli spodziewać się ich kontynuacji niż zmiany. Tym bardziej, że w kursach nie ma chaosu. Wystarczy przeanalizować zmiany WIG 20, by zauważyć tygodniowe systematyczne zmiany w jednym kierunku. Sztuką jest jednak zdefiniowanie trendu w jego wczesnej fazie.
 • Historia lubi się powtarzać – dlatego tak duże znaczenie ma obserwacja. Inwestorzy w wielu sytuacjach zachowują się podobnie. Psychologia inwestowania dowodzi bowiem, że inwestorzy mają w zwyczaju reagować w podobny sposób na podobne bodźce. W ten sposób można zaobserwować na wykresie wzory zwane formacjami technicznymi, czyli pewne powtarzające się zachowania, rekcje giełdy.

Rodzaje trendów

Trend to kierunek, w jakim poruszają się ceny. W tym kontekście można mówić o różnych tendencjach, wyróżniając różne typy trendów.

 • Trend wzrostowy – wykres kursu ma trend wzrostowy, jeśli kolejno następujące szczyty i dołki znajdują się coraz wyżej. Jeśli odnoszą się do cen, obserwuje się ceny na coraz wyższym poziomie. Nawet spadki umiejscawiają się wyżej niż poprzednie ruchy cen w dół.
 • Trend spadkowy – obserwujemy wtedy, kiedy kolejne dołki i szczyty znajdują się na coraz niższym poziomie. Trend spadkowy wskazuje coraz niższe notowania, nawet wzrost, który następuje po spadku, kończy się niżej niż poprzedzający go ruch cen w górę.
 • Trend boczny – zwany inaczej horyzontalnym istnieje wtedy, kiedy kolejne szczyty i kolejne dołki pojawiają się miej więcej na tym samym poziomie. Niektórzy oceniają taki trend jako brak trendu.

Czym są formacje cenowe?

Formacje cenowe to pewne typowe kształty wykresów, które stanowią zapowiedź ruchu cen w określonym kierunku. Dzięki nim często można oszacować zmianę notowań. Formacja cenowa powstaje dwuetapowo. Na pierwszym etapie dochodzi do formowania wzoru pokazującego przebieg sytuacji, następnie dochodzi do wybicia formacji, co stanowi sygnał dla inwestora o sprzedaży lub zakupie danych akcji.

Teoria formacji cenowej bazuje na przekonaniu, że historia na giełdzie się powtarza. Do takich wniosków można było dojść dzięki obserwacji historycznych zmian w notowaniach.

Często po tym, jak dochodzi do wybicia z formacji kolejny etap to chwilowy ruch cen w przeciwnym kierunku. Może dojść do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy i ruch po przełamaniu oporu polega na krótkotrwałym spadku notowań. Ważne jest, by jednak ruch powrotny nie przekroczył linii, której przekroczenie powoduje załamanie formacji. Po tym można spodziewać się kolejnego spadku do najniższego możliwego punktu formacji.

W analizie technicznej wyróżnia się dwa rodzaje formacji: odwrotu i kontynuacji. W pierwszym wypadku dochodzi do zmiany trendu po zakończeniu formowania się wzoru. W drugim kontynuację trendu.

Przykłady formacji

Dla zobrazowania, czym są formacje, warto przywołać kilka przykładów. Na pierwszy ogień „głowa i ramiona”, które zalicza się do formacji odwrócenia. Charakteryzują się tym, że po uformowaniu zapewniają zmianę trendu. Ilustruje słabnięcie trendu wzrostowego.

Dodatkowo w formacji wyróżnia się określone części: dwa ramiona, linię szyi oraz głowę. Po powstaniu drugiego ramienia, gdy wykres przechodzi w linie szyi, należy sprzedać akcję, by zdążyć przed zmianą trendu na spadkowy.

W temacie formacji warto wspomnieć także o teorii fal Elliotta. Według niej, uważa się, że rynek porusza się zgodnie z pewnym przewidywalnym schematem. W teorię Elliotta wierzy część analityków i inwestorów, stojąc za przekonaniem, że zachowanie ludzi jest kształtowane i podlega zmianom na skutek rozpoznawalnych wzorów. Zmiany na giełdzie są spowodowane zmianami w zachowaniu ludzi.

Podstawą do badań Elliota były notowania historyczne, które pozwoliły zdefiniować aż 13 powtarzających się wzorów fal. Powstałe wzory połączono we wzory wyższego stopnia, te z kolei w jeszcze wyższe, itd. Elliot przeniósł to na rynek akcji, który pokazuje, że notowania poruszają się w rytmie: pięć fal w górę i trzy w dół. Fale płynące w górę to fale impulsu, a fale spadkowe to fale korygujące.

Teoria Elliota ze względu na swoje szerokie ujęcie wykracza jednak poza tradycyjną analizę techniczną i rysuje całościową perspektywę rynku. Wyjaśnia powód i miejsce powstawania określonych formacji oraz bieg wydarzeń. Teoria ta pozwala również umiejscowić analitykom, w którym miejscu cyklu znajduje się aktualnie rynek.

 

Analiza techniczna to ciekawa, wartościowa i bogata metoda na badanie reakcji rynku. Z tego powodu warto jej poświęcić większą uwagę. Podstawa to nauka, cierpliwość i ćwiczenia, by poznać giełdę i móc stosować wyżej opisane zasady w praktyce.

Analiza techniczna to podstawowe narzędzie w rękach inwestora. Po poznaniu jej założeń można na wysokim poziomie prawdopodobieństwa ustalić, w którym kierunku zmienią się ceny w przyszłości. Podstawą analizy technicznej jest badanie popytu i podaży na rynku, czyli ocena emocji i potrzeb klientów wpływających na tendencje rynku.
Analiza Techniczna
Jeżeli jesteś początkującym Traderem to ten artykuł jest świetnym wstępem dla Ciebie do nauki podstaw analiz technicznej i jej narzędzi.
5 / 5 stars

Użytkownicy trafili tu dzięki frazom:

 • analiza techniczna
 • wskazniki analizy technicznej
 • analiza techniczna wskaźniki
 • analiza techniczna podstawy
 • gpw wskaxniki alalizy technicznej
 • jak sie robi analize kosztow
 • jak zrobic analiza techniczna gpw dla początkujących