Analiza techniczna – jak to się robi?

W wielu publikacjach analiza techniczna została zdefiniowana jako analiza opłacalności inwestowania w akcje w krótkim okresie czasu, które dokonuje się, bazując na wykresach przedstawiających zmiany kursu cenowych, wartości obrotów danych spółek oraz innych wskaźników nazywanych – od nazwy analizy – technicznymi.

Najprościej rzecz ujmując, analiza techniczna odpowiada na pytanie – jak (prawdopodobnie) zmieni się kurs danej akcji w najbliższej przyszłości. Nie jest to wróżenie z fusów, bowiem analiza techniczna opiera się w dużej mierze na danych historycznych.

Jednym z podstawowych założeń w analizie technicznej jest to, dotyczące faktu, że cena akcji jest determinowana grą popytu i podaży. Z tym założeniem nie polemizują nawet zwolennicy analizy fundamentalnej – leżącej niejako na drugi biegunie, zdają sobie oni bowiem sprawę z tego, że prawo popytu i podaży jest fundamentalnym wręcz prawem rządzącym rynkiem.

Inwestor korzystający z narzędzi analizy technicznej, dokonując transakcji sprzedaży oraz kupna akcji, może osiągnąć naprawdę świetne wyniki i to niezależnie od tego, czy dana spółka ma dobre perspektywy na przyszłości. Kluczem do sukcesu jest stosowanie się do sygnałów zarówno kupna, jak i sprzedaży akcji. Niemniej istotne od tego, kiedy kupić, jest też, co kupić. Dlatego dobrze jest wyrzec się cech tzw. zaprzysięgłego technika i bazując na informacjach płynących z analizy technicznej, dokonywać decyzji, w jakie akcje ulokować swój kapitał. Słowem do masy narzędzi analizy technicznej, dobrze jest dodać szczyptę analizy fundamentalnej.

Kolejnym założeniem analizy technicznej – o którym należy wspomnieć – jest to dot. tego, że zjawiska giełdowe wyprzedzają czasowo zjawiska na realnym rynku. Słowem to rynek jest mechanizmem dokonującym dyskonta zjawisk przyszłych.

Analitycy technicznym nad analizy stricte statystyczne przekładają analizy trendów rynkowych.

Reasumując analiza techniczna opiera się na 3 prostych zasadach:

– gra popytu i podaży ma swoje odzwierciedlenie w wysokości cen danych akcji;
– kursy akcji podlegają trendom, które utrzymują się przez dłuższe okresy czasu;
– procesy giełdowe są powtarzalne.

W analizie technicznej wykorzystuje się narzędzia dwojakiego rodzaju – wskaźniki techniczne oraz wykresy kursów z przeszłości. Na podstawie wykresów kursów akcji z przeszłości można – wedle analityków technicznych – dobrze prognozować kursy przyszłe. Wynika to bowiem z tego, że w danych historycznych można odnaleźć pewne wzorce zachowań kursowych, które powtarzają się cyklicznie. W literaturze te wzorce określane są mianem formacji technicznych. Pod hasłem wskaźniki technicznej kryją się z kolei wskaźniki opisujące aktualne kursy akcji, a właściwie to stan całego rynku akcji.

Jednym z kluczowych zjawisk analizowanych przez techników jest trend. Wyróżniamy następujące rodzaje trendów:
– długoterminowy – ruch cen wzdłuż prostej przez okres co najmniej 3 miesięcy;
– średnioterminowy – jw. z tym, że przez okres 3 tygodnie – 3 miesiące;
– krótkoterminowy – ruch stanowiący uzupełnienie któregoś z wyżej wymienionych trendów, trwa ok. 2-3 tygodni.

Tytułem uzupełnienia wspomnę tylko, że wyróżniamy trendy rosnące, spadkowe oraz horyzontalne. Narzędzia analizy technicznej są najbardziej skuteczne w przypadku trendu spadkowego oraz rosnącego. Jedną z podstawowych zasad, którą kierują się inwestorzy, jest tak mówiąca o tym, by grać zgodnie z aktualnie panujących trendem na rynku. Dlatego tak ważne jest, by nie tylko umieć zidentyfikować, z jakim rodzajem trendu mamy do czynienia, ale też umieć przewidzieć jego zmianę w przyszłości.

Do formacji technicznych będących zapowiedzią odwrócenia się trendu zaliczamy m.in.:
– formację V;
– formację podwójnego dna;
– formację podwójnego szczytu;
– formację głowy i ramion;
– formację spodka;
– odwróconą formację.

Z kolei do formacji będących zapowiedzią kontynuacji trendu zaliczamy m.in. :
– kliny
– trójkąty
– prostokąty.

Mam nadzieję, że dzisiejszy artykuł stanowił dla Ciebie dobry wstęp do analizy technicznej, który stanowił jednocześnie zachętę do zgłębiania tego tematu i stosowania narzędzi analizy technicznej w swojej praktyce inwestorskiej.

Posted in: Techniki analiz

Leave a Comment